Adres korespondencyjny

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

ul. Przybyszewskiego 80/82
01-824 Warszawa

Zespół ds. Wsparcia Rodziny w Kryzysie
Ośrodka Pomocy Społecznej
(Pracownicy są członkami Zespołu Interdyscyplinarnego)

pokój nr 12

tel. 22 56-89-163, 22 56-89-181