Wszczęcie procedury Niebieska Karta następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta — A” przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w art. 9d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tzn.:

Policji

Ochrony Zdrowia

Pomocy Społecznej

Oświaty

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Jeżeli jesteś przedstawicielem jednej z tych instytucji, zapoznaj się ze swoimi obowiązkami i możliwościami zapewnienia pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

W działaniach podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze mogą brać udział również przedstawiciele innych służb i instytucji.