Przemoc w rodzinie jest problemem bardzo złożonym i nie istnieje prosta recepta na jego rozwiązanie. Najczęściej do zatrzymania przemocy i normalizacji stosunków rodzinnych konieczna jest współpraca wielu osób. Obecne przepisy prawne umożliwiają takie współdziałanie w formie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Dzięki temu osoba doświadczająca przemocy może liczyć na skoordynowane i profesjonalne wsparcie.
Osobie dotkniętej przemocą przysługuje bezpłatna pomocy w wielu formach.

W szczególności do tej pomocy należy:

  1. Poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne, socjalne, zawodowe i rodzinne
  2. Interwencja kryzysowa i wsparcie
  3. Ochrona przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej
  4. Zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
  5. Badanie lekarskie w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego
  6. Zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania

Pamiętaj! W sytuacji zagrożenia nie wahaj się wezwać Policji. Już jedna interwencja może uruchomić procedurę. Możesz również powiadomić o swojej sytuacji dzielnicowego. Jeżeli jesteś osobą doświadczającą przemocy w rodzinie zgłoś się do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej. Możesz również uzyskać pomoc od przedstawicieli innych instytucji biorących udział w procedurze. W przypadku obrażeń fizycznych możesz uzyskać bezpłatne zaświadczenie od lekarza.

Bardzo ważne! “Niebieska Karta” nie jest procedurą karną. Umożliwia ona przede wszystkim współpracę interdyscyplinarną przedstawicieli służb i instytucji , które mogą pomóc poprawić funkcjonowanie rodziny Podstawowym celem procedury jest zatrzymanie przemocy. Nie zawsze oznacza to podjęcie natychmiastowej interwencji czy też działań prawnych Praca z osobą doświadczającą przemocy jest dostosowana indywidualnie do jej potrzeb i prowadzona przez specjalistów