Przemoc w rodzinie jest problemem bardzo złożonym i nie istnieje prosta recepta na jego rozwiązanie. Najczęściej do zatrzymania przemocy i normalizacji stosunków rodzinnych konieczna jest współpraca wielu osób. Obecne przepisy prawne umożliwiają takie współdziałanie w formie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Diagnostyczno-Pomocowych. Dzięki temu osoba doświadczająca przemocy może liczyć na skoordynowane i profesjonalne wsparcie.
Procedura Niebieskie Karty może zostać wszczęta przez
Osobie dotkniętej przemocą przysługuje bezpłatna pomocy w wielu formach.

W szczególności do tej pomocy należy:

  1. Poradnictwo medyczne, psychologiczne, prawne, socjalne, zawodowe i rodzinne
  2. Interwencja kryzysowa i wsparcie
  3. Ochrona przed dalszym krzywdzeniem, przez uniemożliwienie osobie stosującej przemoc domową korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania z osobą doznającą przemocy domowej oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej
  4. Zapewnienie osobie doznającej przemocy domowej bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla osób doznających przemocy domowej
  5. Badanie lekarskie w celu ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy domowej oraz wydanie zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie
  6. Zapewnienie osobie doznającej przemocy domowej, która nie ma tytułu prawnego do lokalu zajmowanego wspólnie z osobą stosującą przemoc domową, pomocy w uzyskaniu mieszkania

Pamiętaj! W sytuacji zagrożenia nie wahaj się wezwać Policji. Już jedna interwencja może uruchomić procedurę. Możesz również powiadomić o swojej sytuacji dzielnicowego. Jeżeli jesteś osobą doświadczającą przemocy w rodzinie zgłoś się do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej. Możesz również uzyskać pomoc od przedstawicieli innych instytucji biorących udział w procedurze. W przypadku obrażeń fizycznych możesz uzyskać bezpłatne zaświadczenie od lekarza.

Bardzo ważne! “Niebieska Karta” nie jest procedurą karną. Umożliwia ona przede wszystkim współpracę interdyscyplinarną przedstawicieli służb i instytucji, które mogą pomóc poprawić funkcjonowanie rodziny Podstawowym celem procedury jest zatrzymanie przemocy. Nie zawsze oznacza to podjęcie natychmiastowej interwencji czy też działań prawnych Praca z osobą doświadczającą przemocy jest dostosowana indywidualnie do jej potrzeb i prowadzona przez specjalistów

Według Ustawy przemoc domowa może dotyczyć:
a) małżonka, także w przypadku, gdy małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, oraz jego wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
b) wstępnych i zstępnych oraz ich małżonków,
c) rodzeństwa oraz ich wstępnych, zstępnych i ich małżonków,
d) osoby pozostającej w stosunku przysposobienia i jej małżonka oraz ich wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
e) osoby pozostającą obecnie lub w przeszłości we wspólnym pożyciu oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
f) osoby wspólnie zamieszkującej i gospodarującej oraz jej wstępnych, zstępnych, rodzeństwo i ich małżonków,
g) osoby pozostającej obecnie lub w przeszłości w trwałej relacji uczuciowej lub fizycznej niezależnie od wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania,
h) małoletniego, zarówno doświadczającego przemocy jak i będącego świadkiem przemocy domowej wobec powyższych osób

Dla wszystkich z wymieniowych osób możliwe jest udzielanie pomocy w ramach procedury Niebieskie Karty.