Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielny Bielany m.st. Warszawy (Zespół Interdyscyplinarny Warszawa-Bielany) został utworzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy numer 1659/2011 z dnia 25 października 2011.

Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Warszawa-Bielany m.st. Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, który zapewnia jego obsługę techniczno-organizacyjną.

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego regulują odpowiednie Akty Prawne oraz Uchwalona Organizacja Pracy.

Członkowie Zespołu są przedstawicielami instytucji i organizacji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.