W ramach procedury Niebieskie Karty przedstawiciel ochrony zdrowia każdorazowo udziela osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia oraz o uprawnieniu do uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn
i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.

Jeżeli stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, wymaga przewiezienia jej do podmiotu leczniczego, formularz „Niebieska Karta — A” wypełnia przedstawiciel podmiotu leczniczego, do którego osoba ta została przewieziona.

Przedstawicielem ochrony zdrowia uprawnionym do działań jest osoba wykonująca zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna i ratownik medyczny.

Ochrona Zdrowia – Algorytmy
Materiały powstały w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia w ramach projektu, którego celem było opracowanie i sprawdzenie w praktyce narzędzi pomagających pracownikom ochrony zdrowia zweryfikować podejrzenie występowania przemocy w rodzinie wobec dzieci i osób dorosłych.
Broszura jest podzielona na dwie części.
Pierwsza część dotyczy sytuacji krzywdzenia osoby dorosłej – zawiera kompendium wiedzy o psychologicznych mechanizmach przemocy w rodzinie, przydatne informacje prawne oraz opis kwestionariusza pomocnego przy ocenie ryzyka występowania przemocy i propozycję algorytmu (modelu) postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy.
Druga część dotyczy sytuacji krzywdzenia dzieci w rodzinie – zawiera podstawowe informacje o specyficznej sytuacji dzieci doświadczających przemocy oraz o przebiegu procedury „Niebieskie Karty”. Przedstawiono tu także kwestionariusz czynników ryzyka i algorytm postępowania w sytuacji krzywdzenia dziecka.
Obydwa narzędzia (dla dorosłych i dla dzieci) zostały przetestowane przez pracowników ochrony zdrowia (od września 2014 do marca 2015 roku) i uzyskały ich pozytywną rekomendację. Zachęcamy do używania ich zawsze, gdy jest taka potrzeba.