Wszczęcie procedury Niebieskie Karty następuje z chwilą wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A” w przypadku uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy domowej lub zgłoszenia dokonanego przez świadka przemocy domowej.

Formularz mogą wypełnić, a przez to wszcząć procedurę, następujące osoby:

  • Pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
  • Funkcjonariusz Policji
  • Żołnierz Żandarmerii Wojskowej (w sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową)
  • Pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej
  • Asystent rodziny
  • Nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego
  • Osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny
  • Przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  • Pedagog
  • Psycholog lub terapeuta (będący pracownikiem pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, organizacji pozarządowych)