Osobami uprawnionymi i zobowiązanymi do wszczynania i prowadzenia procedury Niebieskie Karty są przedstawiciele:

  1. Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej
  2. Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  3. Policji
  4. Oświaty
  5. Ochrony zdrowia

Osoby te, podejmując interwencję w związku z uzasadnionym podejrzeniem przemocy w rodzinie, wypełniają formularz Niebieska Karta A, a następnie przekazują go do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego.