Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej dla Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy został utworzony zarządzeniem nr 1488/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 września 2023 r i zastąpił powołany w dniu 25 października 2011 Zespól do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy.

Siedziba Zespołu mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Warszawa-Bielany m.st. Warszawa, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01-824 Warszawa, który zapewnia jego obsługę techniczno-organizacyjną.

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego regulują odpowiednie Akty Prawne oraz Uchwalony Regulamin Pracy.

Członkowie Zespołu są przedstawicielami instytucji i organizacji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.