Poznaj odpowiedź na najczęściej zadawane pytania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi, możesz zadać pytanie, używając formularza.

ZADAJ PYTANIE

Jak chronione są dane osób w procedurze Niebieskie Karty?
Członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z prowadzoną procedurą. Dokumentacja jest dostępna tylko dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i może zostać udostępniona wyłącznie na polecenie Sądu.

Czym jest Zespół Interdyscyplinarny?
Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którzy wywodzą się z różnych służb i instytucji. Działając wspólnie mają możliwość zwiększania skuteczności swoich działań i kompetencji.

Gdzie jest Zespół Interdyscyplinarny?
Siedzibą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Ośrodek Pomocy Społecznej, który zapewnia wsparcie techniczno-organizacyjne.
Zespół Interdyscyplinarny ma taki sam adres jak Ośrodek Pomocy Społecznej, ale nie jest jego częścią.

Co daje praca interdyscyplinarna?
Interdyscyplinarność procedury Niebieska Karta polega na możliwości wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami służb I instytucji mających kontakt z rodziną. Osoby te w ramach spotkań Grup Roboczych mogą wspólnie ustalać plan pomocy, wyjaśniać wątpliwości dotyczące rodziny I przekazywać ważne informacje.

Czy mogę wnioskować o zamknięcie Niebieskiej Karty?
Procedura Niebieskie Karty prowadzona jest przez Zespół Interdyscyplinarny (lub za pośrednictwem powołanej Grupy Roboczej). Zamknięcie procedury może nastąpić w sytuacji kiedy stwierdzono brak zasadności prowadzenia dalszych działań lub ustąpienie przemocy.

Na czyj wniosek może być założona Niebieska Karta?
Niebieska Karta jest wypełniana w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia przemocy w rodzinie. O wszczęciu procedury decyduje przedstawiciel jednego z podmiotów uprawnionych do jej rozpoczęcia na podstawie oceny sytuacji w rodzinie.

Kto może założyć Niebieską Kartę?
Procedura Niebieska Karta wszczynana jest przez przedstawicieli Policji, Pomocy Społecznej, Oświaty, Ochrony Zdrowia i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Co oznacza założenie Niebieskiej Karty?
Wszczęcie procedury Niebieska Karta (potocznie zwane założeniem Niebieskiej Karty) rozpoczyna się w momencie wypełnienia formularza Niebieska Karta A przez uprawnioną do tego osobę. Od tej chwili możliwa jest praca interdyscyplinarna w rodzinie, której podstawowym celem jest uzyskanie wglądu w jej sytuację, diagnoza oraz zatrzymanie przemocy.