Wszczęcie procedury

Wszczęcie procedury następuje z chwilą wypełnienia formularza „Niebieska Karta – A” w przypadku uzasadnionego
podejrzenia stosowania przemocy domowej lub zgłoszenia dokonanego przez świadka przemocy domowej. W formularzu tym wskazuje się wszystkie osoby doznające przemocy domowej i wszystkie osoby stosujące przemoc domową.

Wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A” następuje w obecności pełnoletniej osoby doznającej przemocy domowej. Jeżeli nie jest to możliwe (np. z powodu nieobecności pełnoletniej osoby doznającej przemocy domowej, jej stanu zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia), wypełnienie formularza następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie.

Działania interwencyjne

Osoba wszczynająca procedurę podejmuje działania interwencyjne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa
osobie doznającej przemocy domowej. Mają one na celu zapobieżenie zagrożeniu dla życia lub zdrowia osoby doznającej przemocy domowej i mogą polegać na poinformowaniu Policji lub Żandarmerii Wojskowej.
Osoba wszczynająca procedurę udziela również osobie doznającej przemocy domowej pierwszej pomocy przedmedycznej lub zapewnia pomoc medyczną.
Jeżeli jest to konieczne pomoc może polegać również na udzieleniu wsparcia i poradnictwa, w szczególności od przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej,
organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na rzecz osób doznających przemocy domowej

Wstępna diagnoza i działania

Osoba wszczynająca procedurę dokonuje wstępnej diagnozy sytuacji w związku z zaistnieniem uzasadnionego
podejrzenia stosowania przemocy domowej i przeprowadza rozmowę z osobą doznającą przemocy domowej
Rozmowę z osobą doznającą przemocy domowej przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi,
poszanowanie godności oraz zapewniających bezpieczeństwo.
Osobie doznającej przemocy domowej przekazuje się informacje w prostym, przejrzystym i przystępnym dla niej
języku, z uwzględnieniem stanu i okoliczności, które mogą mieć wpływ na zdolność rozumienia i bycie rozumianym.

Osoba wszczynająca procedurę, w miarę możliwości, przeprowadza rozmowę z osobą stosującą przemoc.
W trakcie tej rozmowy informuje w szczególności o prawnokarnych konsekwencjach stosowania przemocy domowej oraz wskazuje na konieczność zmiany sposobu postępowania.

Jeżeli istnieje podejrzenie stosowania przemocy domowej wobec pełnoletniej osoby nieporadnej ze względu na wiek,
stan psychiczny lub fizyczny, działania w ramach procedury przeprowadza się w obecności opiekuna prawnego lub faktycznego
lub pełnoletniej osoby przez nią wskazanej.
Jeżeli istnieje podejrzenie, że osobą stosującą przemoc domową wobec pełnoletniej osoby nieporadnej jest opiekun prawny lub faktyczny, działania w ramach procedury przeprowadza się w obecności osoby najbliższej, a w razie jej braku – w obecności innej osoby pełnoletniej przez nią wskazanej.

Jeżeli istnieje podejrzenie stosowania przemocy domowej wobec małoletniego, działania w ramach procedury
przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.
Jeżeli istnieje podejrzenie, że osobami stosującymi przemoc domową wobec małoletniego są rodzice, opiekunowie
prawni lub faktyczni, działania w ramach procedury przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej lub pełnoletniej osoby wskazanej przez małoletniego.
Działania te przeprowadza się, w miarę możliwości, w obecności psychologa.

Przekazanie formularza

Wypełniony formularz „Niebieska Karta – A” niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia
wszczęcia procedury, przekazuje się do zespołu interdyscyplinarnego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby doznającej przemocy domowej. Kopię wypełnionego formularza pozostawia się u wszczynającego procedurę. Instytucje, w których może być wszczynana procedura, powinny opracować własne procedury postępowania.

Grupa diagnostyczno-pomocowa

Formularz „Niebieska Karta – A” niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania,
jest przekazywany grupie diagnostyczno-pomocowej. Pierwsze posiedzenie te grupy odbywa się niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania formularza „Niebieska Karta – A”.
Grupa diagnostyczno-pomocowa (na podstawie informacji zawartych w formularzu „Niebieska Karta – A”), dokonuje
diagnozy sytuacji w związku z podejrzeniem stosowania przemocy domowej oraz podejmuje działania mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy domowej i zatrzymania przemocy domowej albo rozstrzyga o braku zasadności podejmowania działań.
Każde posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej jest dokumentowane w formie protokołu.
Jeżeli sytuacja osoby doznającej przemocy domowej lub osoby stosującej przemoc domową tego wymaga, grupa składa do zespołu interdyscyplinarnego wniosek dotyczący poszerzenia składu grupy diagnostyczno-pomocowej o dodatkowe osoby, których udział może mieć znaczenie w prowadzeniu procedury.
Osoby wytypowane do udziału w pracach grupy diagnostyczno-pomocowej nie mogą odmówić w nich udziału.

Działania podejmowane z osobą doświadczającą przemocy

Grupa diagnostyczno-pomocowa, na podstawie ustaleń zawartych w wypełnionym formularzu „Niebieska Karta – C”,
podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy domowej i poprawę jej sytuacji
życiowej. 3. Indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez grupę diagnostyczno-pomocową na rzecz
i wspólnie z osobą doznającą przemocy domowej, w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz w jej środowisku domowym.
Indywidualny plan pomocy może ulegać zmianie, uwzględniając potrzeby, zasoby i sytuację osoby doznającej przemocy
domowej, co zostaje odnotowane w formularzu „Niebieska Karta – C”. Niestawiennictwo osoby doznającej przemocy domowej nie wstrzymuje prac grupy diagnostyczno-pomocowej.
Na posiedzenie grupy diagnostyczno-pomocowej nie zaprasza się małoletniego.

Działania podejmowane z osobą stosującą przemoc

Grupa diagnostyczno-pomocowa, po wezwaniu osoby stosującej przemoc domową, w jej obecności, dokonuje
analizy sytuacji w związku z podejrzeniem stosowania przemocy domowej i na podstawie informacji zawartych w formularzu
„Niebieska Karta – D” dokonuje ustaleń dotyczących dalszych działań, zobowiązując osobę stosującą przemoc domową
do ich realizacji w celu zmiany jej postępowania.
Jeżeli w trakcie działań realizowanych w ramach procedury zachodzi podejrzenie, że osoba stosująca przemoc
domową dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy domowej, osoby, ponownie może być wypełniony formularz „Niebieska Karta – A” w zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia.
Jeżeli zachodzi podejrzenie, że osoba stosująca przemoc domową dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy
domowej w trakcie działań realizowanych przez grupę diagnostyczno-pomocową, grupa diagnostyczno-pomocowa wypełnia
formularz „Niebieska Karta – C” w zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego zdarzenia.
Wszystkie działania realizowane w ramach procedury są dokumentowane w formie pisemnej.
W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1, są przekazywane
organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.

Dalsze działania grupy diagnostyczno-pomocowej

W ramach procedury grupa diagnostyczno-pomocowa:
1) dokonuje oceny sytuacji domowej, potrzeb i zasobów osoby doznającej przemocy domowej oraz osoby stosującej
przemoc domową;
2) udziela pomocy osobie doznającej przemocy domowej;
3) opracowuje indywidualny plan pomocy dla osoby doznającej przemocy domowej i jej środowiska domowego, który
zawiera propozycje działań pomocowych;
4) podejmuje działania w stosunku do osoby stosującej przemoc domową w celu zaprzestania stosowania tego rodzaju
zachowań;
5) przekazuje osobie stosującej przemoc domową informacje w szczególności o prawnokarnych konsekwencjach stosowania
przemocy domowej;
6) przekazuje osobie stosującej przemoc domową informacje o koniecznych do zrealizowania działaniach w celu zaprzestania
stosowania przemocy domowej;
7) wnioskuje do zespołu interdyscyplinarnego o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do udziału w programach
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową lub w programach psychologiczno-terapeutycznych
dla osób stosujących przemoc domową;
8) motywuje osobę stosującą przemoc domową do udziału w programach korekcyjno‑edukacyjnych dla osób stosujących
przemoc domową oraz programach psychologiczno‑terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;
9) przeprowadza z osobą stosującą przemoc domową rozmowę ukierunkowaną na wskazanie zagrożeń wynikających
z nadużywania alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków;
10) rozstrzyga o braku zasadności podejmowania działań.